پالس‌های مثبت برجامی بر صنعت و بازار قیمت فولاد کشور