در خرید میلگرد به کدام مشخصات آن توجه کنیم؟

سوالی ندارید؟