آیا خرید میلگرد با هدف سرمایه‌گذاری کار درستی است؟