میلگردهای ساده گرد چه کاربردهایی دارند؟

سوالی ندارید؟